Hồ Ngọc Minh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
187 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
16/11/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-08-26 18:07:33 · 37 views

BTVN B6

2022-08-24 19:00:48 · 12 views

BTGK

2022-08-17 17:55:54 · 33 views

BTVN B3

2022-08-12 18:59:38 · 10 views

BTVN B2

2022-08-09 17:59:08 · 42 views

BTVN B1

2022-08-05 11:35:58 · 53 views

AI 91.6 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

Tạo hình cơ bản

BTVN B1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BTVN B2

[Buổi 3] Typography

BTVN B3

[Buổi 4] Màu sắc

BTGK

[Buổi 5] Infographic

BTVN B6

[Buổi 8] Tổng kết

BTCK

Xem bằng
AI - Danh Sách Chờ
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0