Trần Ngọc Khánh

Living in Hà Nội

1

Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
123 lượt
Thành viên từ
20/03/2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN buoi 1

2022-10-02 14:30:09 · 28 views

BTVN buổi 2

2022-09-14 17:13:22 · 13 views

BTVN buổi 1

2022-09-11 14:33:41 · 16 views

BTVN buổi 2

2022-09-07 17:34:17 · 36 views

BTVN buổi 1

2022-09-05 13:16:00 · 30 views

AE 93.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Trương Dương
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Bài tập buổi 1

BTVN buoi 1

Bài Tập Buổi 2

Bài Tập Buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

Bài tập Cuối Kỳ

PR 92.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Lê Ngọc Diệp
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN buổi 2

BTVN BUỔI 4

BTVN CUỐI KỲ

BTVN BUỔI 3

Xem bằng
Skill Set (HN)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 92.5 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

[BTVN] - Buổi 1

BTVN buổi 1

[BTVN] - Buổi 2

BTVN buổi 2

[BTVN] - Buổi 3

[BTVN] - Buổi 4

[BTVN] - Buổi 5

Xem bằng