nguyễn mạnh thắng

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
đại học Thăng Long
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
579 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
30/04/2017
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK- Nguyễn Mạnh Thắng & Nguyễn Danh Cường

2017-06-02 20:09:49 · 49 views

BTVN buổi 6 24.4

2017-05-31 15:42:59 · 46 views

BTVN buổi 5 24.4

2017-05-26 13:33:15 · 52 views

BTVN buổi 4 24.4

2017-05-24 18:06:22 · 48 views

BTVN buổi 3. lớp 24.4

2017-05-19 16:41:46 · 64 views

BTVN buổi 2. lớp 24.4

2017-05-17 17:47:42 · 60 views

BTVN buổi 2. lớp 24.4

2017-05-17 17:31:37 · 49 views

BTVN buổi 2

2017-05-17 17:26:03 · 34 views

BTVN buổi 2

2017-05-17 17:25:53 · 31 views

BTVN buổi 2

2017-05-17 17:25:40 · 37 views

BTVN buổi 2

2017-05-17 17:25:29 · 37 views

BTVN buổi 2

2017-05-17 17:25:14 · 40 views

BTVN buổi 1

2017-05-12 15:07:22 · 32 views

PS 24.4
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Kiều Trang
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

[BUỔI 1] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTVN buổi 1

[BUỔI 2] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTVN buổi 2. lớp 24.4

[BUỔI 3] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTVN buổi 3. lớp 24.4

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

BTVN buổi 4 24.4

[BUỔI 5] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTVN buổi 5 24.4

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

BTCK- Nguyễn Mạnh Thắng & Nguyễn Danh Cường

[BUỔI 6] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTVN buổi 6 24.4

Xem bằng