Tìm kiếm
Phùng Minh Hoà

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
14/06/2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
AI 76.15 (Online)
Illustrator
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0