Nguyễn Quang Hưng

@hin.hin

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Đại học khoa học tự nhiên hà nội
Học tại
Đại học khoa học tự nhiên hà nội
Dự án đã thực hiện
43 dự án
Số lượt xem
8468 lượt
Số lượt thích
35 lượt
Số lượt Featured
4 lượt
Thành viên từ
20/02/2017
Lần cuối Online
05-09-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Midori

2018-11-15 22:20:06 · 965 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-24 12:29:02 · 269 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-23 10:20:55 · 228 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-23 09:53:47 · 299 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-23 09:52:37 · 282 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-22 23:18:34 · 205 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-22 21:42:32 · 89 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-21 11:18:30 · 80 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-21 10:00:56 · 130 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-21 03:23:06 · 130 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-21 00:14:42 · 101 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-20 22:34:16 · 134 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-20 15:38:32 · 116 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-19 01:57:04 · 121 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-18 16:30:08 · 130 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-17 11:38:08 · 117 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-17 11:36:25 · 70 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-17 11:32:56 · 94 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-17 10:14:02 · 91 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-17 00:31:40 · 84 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-16 01:17:27 · 54 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-16 01:00:49 · 79 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-15 13:27:43 · 90 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-15 10:56:36 · 61 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 22:24:42 · 57 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 00:39:17 · 108 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-12 23:32:18 · 101 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-11 18:00:10 · 88 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-10 23:39:08 · 123 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-10 16:22:54 · 196 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-10 13:31:35 · 183 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-09 14:15:15 · 109 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-09 09:45:38 · 133 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-08 19:59:22 · 234 views

Cuối Kì-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4

2017-05-07 23:02:49 · 947 views

BTVN-B4-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4

2017-04-28 20:17:36 · 150 views

BTVN-B3-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4

2017-04-25 02:16:49 · 189 views

lang thang shop

2017-04-24 22:56:04 · 126 views

BTVN-B3-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4

2017-04-24 17:41:25 · 174 views

BTVN-B3-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4

2017-04-23 09:03:57 · 331 views

BTVN-B2-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4

2017-04-17 12:17:18 · 369 views

BVN B1-Nguyễn Quang Hưng

2017-04-16 17:04:38 · 397 views

BVN B1-Nguyễn Quang Hưng-Ai 16.4

2017-04-16 04:18:28 · 434 views

Quang Hưng Cảm hứng
5910 views - 2018-09-15 11:07:39
Fauxsaics
Quang Hưng Cảm hứng
6387 views - 2018-07-13 13:23:04
Dó giấy dó & cursive
7990 views - 2018-01-14 11:00:02
Trắng hay đen
AI 23.4
Illustrator
Giảng viên:
Kiều Bảo Duy
Trợ giảng:
Nguyễn Khánh Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN B1 - TẠO HÌNH CƠ BẢN

BVN B1-Nguyễn Quang Hưng

BTVN B2

BTVN-B2-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4

BTVN 3: TYPOGRAPHY

BTVN-B3-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4

BTVN B4: Logo sketch

BTVN-B4-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4

BTCK: Brand guideline hoặc Infographic

Cuối Kì-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4

AI - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0