Tìm kiếm
Nguyễn Quang Hưng

@hin.hin

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Đại học khoa học tự nhiên hà nội
Học tại
Đại học khoa học tự nhiên hà nội
Dự án đã thực hiện
43 dự án
Số lượt xem
6975 lượt
Số lượt thích
35 lượt
Số lượt Featured
4 lượt
Thành viên từ
20/02/2017
Lần cuối Online
05-09-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Midori

2018-11-15 22:20:06 · 683 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-24 12:29:02 · 158 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-23 10:20:55 · 111 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-23 09:53:47 · 82 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-23 09:52:37 · 176 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-22 23:18:34 · 91 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-22 21:42:32 · 88 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-21 11:18:30 · 78 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-21 10:00:56 · 125 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-21 03:23:06 · 124 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-21 00:14:42 · 97 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-20 22:34:16 · 129 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-20 15:38:32 · 113 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-19 01:57:04 · 112 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-18 16:30:08 · 129 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-17 11:38:08 · 116 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-17 11:36:25 · 70 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-17 11:32:56 · 90 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-17 10:14:02 · 91 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-17 00:31:40 · 80 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-16 01:17:27 · 52 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-16 01:00:49 · 78 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-15 13:27:43 · 88 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-15 10:56:36 · 61 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 22:24:42 · 57 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-14 00:39:17 · 107 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-12 23:32:18 · 96 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-11 18:00:10 · 86 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-10 23:39:08 · 121 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-10 16:22:54 · 183 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-10 13:31:35 · 182 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-09 14:15:15 · 104 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-09 09:45:38 · 130 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-08 19:59:22 · 228 views

Cuối Kì-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4

2017-05-07 23:02:49 · 938 views

BTVN-B4-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4

2017-04-28 20:17:36 · 148 views

BTVN-B3-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4

2017-04-25 02:16:49 · 182 views

lang thang shop

2017-04-24 22:56:04 · 123 views

BTVN-B3-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4

2017-04-24 17:41:25 · 171 views

BTVN-B3-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4

2017-04-23 09:03:57 · 236 views

BTVN-B2-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4

2017-04-17 12:17:18 · 312 views

BVN B1-Nguyễn Quang Hưng

2017-04-16 17:04:38 · 319 views

BVN B1-Nguyễn Quang Hưng-Ai 16.4

2017-04-16 04:18:28 · 230 views

Quang Hưng Cảm hứng
4161 views - 2018-09-15 11:07:39
Fauxsaics
Quang Hưng Cảm hứng
4407 views - 2018-07-13 13:23:04
Dó giấy dó & cursive
5651 views - 2018-01-14 11:00:02
Trắng hay đen
AI 23.4
Illustrator
Giảng viên:
Kiều Bảo Duy
Trợ giảng:
Nguyễn Khánh Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN B1 - TẠO HÌNH CƠ BẢN

BVN B1-Nguyễn Quang Hưng

BTVN B2

BTVN-B2-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4

BTVN 3: TYPOGRAPHY

BTVN-B3-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4

BTVN B4: Logo sketch

BTVN-B4-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4

BTCK: Brand guideline hoặc Infographic

Cuối Kì-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4

AI - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0