Trần Thị Ngọc Mai

@Mayo

Bị điên

Hà Nội

Đang làm tại
chưa có
Học tại
ColorMe
Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
5555 lượt
Số lượt thích
17 lượt
Thành viên từ
09/07/2021
Lần cuối Online
17-01-2022
Kỹ năng
thực hành

2022-03-03 17:54:19 · 1 views

nộp bài balance

2022-02-24 19:01:41 · 1 views

bài tập poster bìa tạp chí

2022-01-25 10:22:35 · 2 views

bé tập tô

2022-01-18 06:17:23 · 0 views

bài buổi 2

2022-01-11 16:26:21 · 582 views

fundamental buổi 1 bài tập

2022-01-08 15:24:28 · 600 views

laika cafe

2021-12-30 14:27:58 · 529 views

man

2021-12-28 00:02:33 · 1175 views

summer

2021-12-27 23:11:59 · 415 views

Mai

2021-12-23 16:19:27 · 283 views

ngocmai

2021-12-11 18:05:58 · 333 views

giảng đường khoa hải dương học

2021-12-02 17:30:50 · 559 views

kẹo dẻo

2021-11-25 14:01:47 · 230 views

saler

2021-11-23 14:49:31 · 233 views

hello

2021-11-18 16:27:38 · 195 views

ngoc mai

2021-11-16 16:05:08 · 224 views

nhà của Mai

2021-11-11 17:12:40 · 193 views

Thiết kế chuyên sâu GD 25.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Huyền Thanh
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 17 /35

BTVN BUỔI 1

nhà của Mai

BTVN Buổi 2

ngoc mai

BTVN Buổi 1

hello

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

saler

BTVN Buổi 6

kẹo dẻo

BTCK

giảng đường khoa hải dương học

PS - BUỔI 1

ngocmai

PS - BUỔI 2

summer

PS - BUỔI 3

PS - BUỔI 4

man

PS - BUỔI 5

Mai

PS - BUỔI 6

PS - BÀI CUỐI MÔN

laika cafe

FD Buổi 1

fundamental buổi 1 bài tập

FD Buổi 2

bài buổi 2

FD Buổi 4

bé tập tô

FD Buổi 6

FD Buổi 7

bài tập poster bìa tạp chí

FD Buổi 8

FD Buổi 10

FD Buổi 11

FD Buổi 12

nộp bài balance

FD Buổi 13

FD Buổi 14

FD Buổi 15

thực hành

FD Buổi 16

FD BÀI TẬP CUỐI MÔN

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTVN Buổi 6

BTCK

GD - Danh sách chờ
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0