Tìm kiếm
Bạch Võ Thanh Giang
Đang làm tại
công ty TNHH Actsone
Học tại
Đại Học Hoa Sen - HSU
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
1379 lượt
Số lượt thích
9 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
15/09/2021
Lần cuối Online
17-11-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập 2

2022-10-31 02:48:28 · 27 views

Bạch Võ Thanh Giang - Sparkling Peach

2021-10-18 01:39:37 · 500 views

Sparkling Peach

2021-10-18 01:31:29 · 191 views

Giang Bạch - bài tập 1

2021-10-14 18:57:55 · 90 views

Bài tập buổi 2 : Social Media Post

2021-09-29 23:10:02 · 291 views

Bài tập buổi 3

2021-09-26 14:59:08 · 140 views

BTB1_Giang Bach_ Fruit Paradise

2021-09-18 21:52:03 · 140 views

PS 94.121 SG
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Đặng Tuyết Trinh
Trợ giảng:
Nguyễn Đặng Tuyết Trinh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BÀI TẬP BUỔI 1

BÀI TẬP BUỔI 2

Bài tập 2

BÀI TẬP GIỮA KÌ

BÀI TẬP CUỐI KÌ

AI 81.311 ONLINE SG
Illustrator
Giảng viên:
Phạm Thanh Thúy An
Trợ giảng:
Thy Bảo
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BUỔI 1

Giang Bạch - bài tập 1

BÀI THỰC HÀNH BUỔI 2

BÀI THỰC HÀNH BUỔI 3

BÀI TẬP GIỮA KHÓA

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Bằng Giỏi
PS 80.315 ONLINE SG
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Đặng Tuyết Trinh
Trợ giảng:
Trần Minh Quang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BTB1_Giang Bach_ Fruit Paradise

BÀI TẬP BUỔI 2

Bài tập buổi 2 : Social Media Post

Bài tập buổi 3

Bài tập buổi 3

BÀI TẬP GIỮA KÌ

Sparkling Peach

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Bạch Võ Thanh Giang - Sparkling Peach

Bằng Giỏi