Nguyễn Việt Hưng

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Đại học FPT
Học tại
Đại học FPT
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
1420 lượt
Số lượt thích
15 lượt
Thành viên từ
20/09/2021
Lần cuối Online
16-01-2022
Liên hệ
Kỹ năng
z

2022-03-03 15:08:23 · 45 views

BTVN - Buổi 13

2022-02-26 14:06:26 · 23 views

aa

2022-02-10 19:03:22 · 25 views

BTVN - B8 - FD

2022-02-08 14:36:55 · 6 views

BTVN - Color - FD

2022-01-18 11:49:20 · 29 views

BTVN - B2

2022-01-11 18:55:56 · 162 views

BTVN - Buổi 1 - PTS

2021-12-11 18:51:35 · 914 views

BTVN - AI - 1

2021-11-11 19:02:16 · 216 views

Thiết kế chuyên sâu GD 25.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Huyền Thanh
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 7 /35

BTVN BUỔI 1

BTVN - AI - 1

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTVN Buổi 6

BTCK

PS - BUỔI 1

BTVN - Buổi 1 - PTS

PS - BUỔI 2

PS - BUỔI 3

PS - BUỔI 4

PS - BUỔI 5

PS - BUỔI 6

PS - BÀI CUỐI MÔN

FD Buổi 1

FD Buổi 2

BTVN - B2

FD Buổi 4

FD Buổi 6

FD Buổi 7

FD Buổi 8

BTVN - B8 - FD

FD Buổi 10

aa

FD Buổi 11

FD Buổi 12

FD Buổi 13

BTVN - Buổi 13

FD Buổi 14

FD Buổi 15

z

FD Buổi 16

FD BÀI TẬP CUỐI MÔN

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTVN Buổi 6

BTCK