Trần Nguyên Bảo Trâm

Living in 0

Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
169 lượt
Thành viên từ
14/11/2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
pp

2022-10-21 18:25:14 · 22 views

PP

2022-10-12 19:40:57 · 19 views

POSTER

2022-10-08 10:21:34 · 14 views

CV

2022-10-08 09:25:28 · 4 views

cv

2022-09-30 16:16:48 · 26 views

BTCK

2022-09-01 22:17:43 · 8 views

BTGK

2022-08-17 12:25:40 · 19 views

BTVN UX-UI BUOI 3

2022-08-12 12:05:36 · 14 views

BTVN Buổi 1

2022-08-05 12:56:29 · 17 views

US

2022-04-16 23:59:58 · 6 views

FINAL TEST

2022-03-16 12:52:48 · 5 views

baitapbuoi3 - TYPOGRAPHY

2022-03-10 18:11:38 · 1 views

Postcard Women's day _ Midterm Test

2022-03-03 18:41:28 · 6 views

Baitapbuoi2_AI

2022-02-21 22:58:43 · 5 views

Baitapbuoi-1-Bao Tram

2022-02-17 09:01:33 · 3 views

PP 93.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN Buổi 1

cv

BTVN Buổi 2

POSTER

BTVN Buổi 3

CV

BTVN Buổi 4

PP

BTVN Buổi 5

BT Cuối Kỳ

pp

UI 91.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

BTVN UX-UI BUOI 3

Bài tập giữa khoá

BTGK

BTVN cuối khoá

BTCK

PR 88.311 ONLINE SG
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Đức Thanh
Trợ giảng:
Trần Minh Đạt
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /2
PS 86.311 ONLINE SG
Photoshop
Giảng viên:
Trần Minh Quang
Trợ giảng:
Thịnh Lương
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BTVN buổi 01

BTVN buổi 02

BÀI TẬP GIỮA KỲ

BT CUỐI KỲ

US

Xem bằng
PR DANH SÁCH CHỜ SG
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE DANH SÁCH CHỜ SG
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 85.311 ONLINE SG
Illustrator
Giảng viên:
Phạm Nguyễn Thanh Vy
Trợ giảng:
Rosie
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN BUỔI 1

Baitapbuoi-1-Bao Tram

BTVN BUỔI 2

Baitapbuoi2_AI

BÀI TẬP BUỔI 3

baitapbuoi3 - TYPOGRAPHY

BÀI GIỮA KÌ

Postcard Women's day _ Midterm Test

BÀI TẬP CUỐI KÌ

FINAL TEST

Xem bằng
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0