Nguyễn Nhân Đức

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
.
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
306 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
02/06/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK PT 26.4

2017-07-28 15:41:44 · 17 views

BTVN B1 : PT

2017-07-05 22:09:58 · 42 views

BTCK PS 25.2 Nguyễn Nhân Đức + Đỗ Gia Đức

2017-06-29 20:22:30 · 33 views

Retouch

2017-06-27 17:53:10 · 29 views

BTVN buổi 4 - Bài giữa kỳ

2017-06-19 18:23:23 · 49 views

BTVN buổi 3 : Magazine

2017-06-14 23:27:42 · 44 views

BTVN buổi 2 : Layout

2017-06-12 19:27:27 · 51 views

BTVN buổi 1 : Cắt ghép Ảnh

2017-06-08 01:37:26 · 41 views

PT 26.4
Photography
Giảng viên:
Le Tuan Dat
Trợ giảng:
Wato
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /2

BTVN B1

BTVN B1 : PT

BTCK

BTCK PT 26.4

PT - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Photography
Trợ giảng:
Son Pham
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 25.2
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Minh Triều
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1 : Cắt ghép Ảnh

[BUỔI 2] BTVN

BTVN buổi 2 : Layout

BTVN BUỔI 3

BTVN buổi 3 : Magazine

[BUỔI 4] - BTVN

BTVN buổi 4 - Bài giữa kỳ

[BUỔI 5] - BTVN

[BUỔI 6] - BTVN

Retouch

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTCK PS 25.2 Nguyễn Nhân Đức + Đỗ Gia Đức