Vinh Phú
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
27 lượt
Thành viên từ
14/01/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN b5

2022-03-11 20:57:36 · 4 views

BTCK

2022-03-11 19:06:57 · 5 views

BTCK

2022-03-10 21:03:47 · 2 views

BTVN 5

2022-03-05 21:01:32 · 2 views

Bài tập buổi 3

2022-03-03 00:04:12 · 2 views

Bài tập buổi 4

2022-03-02 17:30:47 · 5 views

Bài tập buổi 3

2022-02-25 17:35:45 · 1 views

Bài tập buổi 2

2022-02-23 00:19:10 · 2 views

Bài tập buổi 1

2022-02-17 22:34:19 · 4 views

PS 85.6 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BT buổi 1

Bài tập buổi 1

BTVN B2

BT buổi 3

Bài tập buổi 3

BT buổi 4

Bài tập buổi 4

BTVN buổi 5

BTVN b5

BTVN buổi 6

BTCK

Xem bằng