Phạm Thuỳ Dung

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
.
Học tại
.
Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
3242 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
21/09/2017
Lần cuối Online
11-03-2022
Liên hệ
Kỹ năng
btvn

2022-12-24 17:48:34 · 33 views

BT 1

2022-07-09 11:23:10 · 56 views

btvn

2021-08-26 21:31:19 · 221 views

ềh

2020-12-04 09:38:39 · 994 views

Xích

2019-03-22 20:43:29 · 773 views

BTVN

2018-04-23 19:31:07 · 69 views

BTVN

2018-04-06 18:21:56 · 63 views

BTVN

2018-03-28 18:54:21 · 82 views

BTVN

2018-03-21 19:25:35 · 44 views

BTVN

2018-03-02 19:22:08 · 80 views

BTVN

2018-02-07 19:50:30 · 81 views

BT1

2018-02-04 00:02:05 · 58 views

BTVN

2018-01-15 19:01:12 · 140 views

BTVN

2018-01-13 16:26:06 · 149 views

BTVN

2017-12-20 17:31:52 · 160 views

BTVN

2017-12-20 02:24:53 · 239 views

Thuỳ Dung Kiến thức
65658 views - 2020-04-20 15:40:36
5 Phần mềm chèn chữ vào Video đơn giản
Thuỳ Dung Kiến thức
41021 views - 2020-03-02 17:09:04
10 Phần mềm thiết kế Logo miễn phí
Thiết kế chuyên sâu 1.2
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /10
Số Topic đã hoàn thành: 10 /30

BTVN Photoshop Buổi 1

BTVN Photoshop Buổi 2

BTVN Photoshop Buổi 3

BTVN Photoshop Buổi 4

BTVN Photoshop Buổi 5

BTVN Photoshop Buổi 6

[GD - ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 1

[GD - ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 2

BTVN

[GD - ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 3

[GD - ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 4

BTVN

[GD - ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 5

[GD - ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 6

[InDesign] Bài tập buổi 1

[InDesign] Bài tập buổi 2

BTVN

[InDesign] Bài tập buổi 3+4

[FUNDAMENTAL] BUỔI 1

BT1

[FUNDAMENTAL] BUỔI 2

[FUNDAMENTAL] BUỔI 3

BTVN

[FUNDAMENTAL] BUỔI 4

BTVN

[FUNDAMENTAL] BUỔI 7

[FUNDAMENTAL] BUỔI 8

[FUNDAMENTAL] BUỔI 10

[FUNDAMENTAL] BUỔI 12

BTVN

[FUNDAMENTAL] BUỔI 13

[FUNDAMENTAL] BUỔI 14

BTVN

[FUNDAMENTAL] BUỔI 15

BTVN

[FUNDAMENTAL] BÀI TẬP CUỐI MÔN

Branding - Buổi 2 - Logo (phần 1)

Branding - Buổi 3 - Logo (Phần 2)

Branding - Buổi 4 - Logo (Phần 3)

BTVN