Trần Phan Nguyên
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
9 lượt
Thành viên từ
07/03/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Trần Phan Nguyên

2022-03-30 19:38:39 · 1 views

BTVN buổi 2

2022-03-26 23:10:40 · 3 views

BTVN buổi 1

2022-03-26 23:10:07 · 5 views

AI 86.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN B1

BTVN buổi 1

BTVN B2

BTVN buổi 2

BUỔI 3

Trần Phan Nguyên

BUỔI 4

BUỔI 5

CUỐI KỲ

Xem bằng