Nguyễn Thị Thảo Anh
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
310 lượt
Thành viên từ
26/03/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
btvn

2022-05-03 11:44:57 · 90 views

BTVN BUỔI 5

2022-04-28 17:30:37 · 53 views

BTVN B4

2022-04-24 11:24:36 · 64 views

BTVN B2

2022-04-21 17:08:40 · 33 views

BTVN B3

2022-04-21 08:31:24 · 29 views

BTVN B1

2022-04-14 16:21:11 · 41 views

AI 87.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[AI - BTVN] - BUỔI 1

BTVN B1

[AI - BTVN] - BUỔI 2

BTVN B2

[AI - BTVN] - BUỔI 3

BTVN B3

[AI - BTVN] - BUỔI 4

BTVN B4

[AI - BTVN] - BUỔI 5

BTVN BUỔI 5

[AI - BTVN] - BUỔI 6

btvn

Xem bằng