Đàm Thu Phương

Living in 0

Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
24 lượt
Thành viên từ
10/05/2022
Liên hệ
Kỹ năng
bài tập giữa kỳ

2022-05-28 21:53:21 · 15 views

BTVN buổi 2

2022-05-21 02:33:01 · 5 views

Bài tập về nhà buổi 1

2022-05-16 00:05:20 · 4 views

PR 88.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN Buổi 1

Bài tập về nhà buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN buổi 2

BTVN Giữa kỳ

bài tập giữa kỳ

BTVN cuối kỳ