Trương Khánh Ly
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
285 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
27/06/2022
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN

2022-09-28 16:16:03 · 20 views

Bài tập cuối kỳ

2022-09-21 17:25:46 · 53 views

BTVN B5

2022-09-13 23:39:44 · 104 views

BTVN B3

2022-09-08 13:45:00 · 56 views

BTVN B1

2022-08-31 16:35:44 · 52 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 5 /10

BTVN Buổi 1

BTVN B1

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTVN B5

BTVN B6

BTCK

Bài tập cuối kỳ

[PS] BTVN Buổi 1

BTVN

[PS] BTVN Buổi 2

[PS] BTVN Buổi 3