Trương Khánh Ly
Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
838 lượt
Số lượt thích
25 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
27/06/2022
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2023-01-11 09:52:40 · 38 views

BTCM

2022-12-12 18:26:44 · 57 views

BTVN

2022-11-23 18:50:23 · 49 views

BTVN

2022-11-02 17:26:29 · 15 views

BTVN

2022-10-28 17:35:43 · 15 views

Bài cuối kỳ :3

2022-10-19 14:48:27 · 72 views

BTVN

2022-10-12 17:49:10 · 32 views

BTVN

2022-10-07 12:54:28 · 40 views

BTVN

2022-10-05 15:15:31 · 38 views

BTVN

2022-09-28 16:16:03 · 30 views

Bài tập cuối kỳ

2022-09-21 17:25:46 · 92 views

BTVN B5

2022-09-13 23:39:44 · 224 views

BTVN B3

2022-09-08 13:45:00 · 66 views

BTVN B1

2022-08-31 16:35:44 · 70 views

Thiết kế chuyên sâu GD 36.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Đào Thu Trang
Trợ giảng:
Ngọc Diệp (Lys)
Số buổi đã học: 4 /72
Số Topic đã hoàn thành: 0 /40
Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Nguyễn Thị Vân Khánh
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 14 /31

BTVN Buổi 1

BTVN B1

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTVN B5

BTVN B6

BTCK

Bài tập cuối kỳ

[PS] BTVN Buổi 1

BTVN

[PS] BTVN Buổi 2

[PS] BTVN Buổi 3

BTVN

[PS] BTVN Buổi 4

BTVN

[PS] BTVN Buổi 5

[PS] BTVN Buổi 6

BTVN

[PS] Bài Tập Cuối Môn

Bài cuối kỳ :3

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN

[FD] BTVN Buổi 4

BTVN

[PS] BTVN Buổi 5

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

BTVN

BTVN Buổi 12

BTVN Buổi 13

BTVN Buổi 14

BTVN Buổi 15

Final Assignment Fundamental

BTCM

BTVN B1

BTVN Buổi 2

BTVN B3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTCK

BTCK