Vũ Thuý Diệu Linh
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
68 lượt
Thành viên từ
02/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
save the environment

2022-07-14 07:39:47 · 15 views

Paprika

2022-07-12 02:26:18 · 23 views

nature=)

2022-07-06 23:09:57 · 30 views

DP 91.2 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Cao Diệu Anh
Trợ giảng:
Trương Dương
Số buổi đã học: 0 /16
Số Topic đã hoàn thành: 0 /8
PS 90.5 (Offline) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

Bài tập về nhà buổi 01

nature=)

Bài tập buổi 2

Paprika

Bài tập về nhà buổi 03

save the environment

Bài tập giữa kì

Bài tập về nhà buổi 05

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng