Đinh Diễm Quỳnh
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
44 lượt
Thành viên từ
03/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN Buổi 5

2022-07-21 01:30:08 · 3 views

BTVN Buổi 2

2022-07-12 02:11:21 · 18 views

BTVN Buổi 1

2022-07-06 15:19:34 · 23 views

PS 90.5 (Offline) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

Bài tập về nhà buổi 01

BTVN Buổi 1

Bài tập buổi 2

BTVN Buổi 2

Bài tập về nhà buổi 03

Bài tập giữa kì

Bài tập về nhà buổi 05

BTVN Buổi 5

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng