Dương Bình Minh
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
141 lượt
Thành viên từ
11/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN

2022-08-26 09:23:00 · 13 views

Poster cuối khóa

2022-08-25 19:56:45 · 23 views

BTVN buổi 4

2022-08-15 17:48:34 · 29 views

BVN buổi 3

2022-08-11 16:51:16 · 32 views

BVN 2 Bình Minh

2022-08-09 17:58:14 · 17 views

BTVN Buổi 1

2022-08-04 15:42:19 · 27 views

PS 91.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

BTVN Buổi 1

Buổi 2: Collage Art

BVN 2 Bình Minh

Buổi 3: Layout Design

BVN buổi 3

Buổi 4: Commercial Product Poster

BTVN buổi 4

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

BTVN

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

Poster cuối khóa

Xem bằng