Họe Mi

@bthue98@gmail.com

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
21/05/2019
Liên hệ
Kỹ năng
PT 73.2
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Vũ Ngọc Hân
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /2
Thiết kế chuyên sâu 15.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 1 /72
Số Topic đã hoàn thành: 0 /29
PR CẤP TỐC 59.1
Premiere Cấp Tốc
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 5 /6
Số Topic đã hoàn thành: 0 /2
AE 59.4
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AI 59.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6