Ngô Thị Linh Chi
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
576 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
11/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK - POSTER THE DREAM SHOW

2022-08-25 20:04:04 · 17 views

BTVN 6 - Poster Cuối Khóa

2022-08-23 09:19:20 · 111 views

BTVN 4 - Fujifilm XT 4 Poster

2022-08-14 19:46:40 · 45 views

BTVN 3

2022-08-11 00:27:59 · 75 views

BTVN 2 - Linh Chi

2022-08-07 23:30:16 · 146 views

BTVN 2 - Retro Music

2022-08-07 23:29:06 · 54 views

BTVN - BUỔI 1

2022-08-04 14:53:40 · 128 views

PS 91.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

BTVN - BUỔI 1

Buổi 2: Collage Art

BTVN 2 - Retro Music

Buổi 3: Layout Design

BTVN 3

Buổi 4: Commercial Product Poster

BTVN 4 - Fujifilm XT 4 Poster

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

BTVN 6 - Poster Cuối Khóa

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

BTCK - POSTER THE DREAM SHOW

Xem bằng