Nguyễn Thanh
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
68 lượt
Thành viên từ
17/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập cuối khóa

2022-08-25 19:46:21 · 10 views

BTVN 4

2022-08-16 11:30:08 · 16 views

BTVN 3

2022-08-11 11:06:46 · 30 views

BTVN (Buổi 2)

2022-08-09 16:39:55 · 12 views

PS 91.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

Buổi 2: Collage Art

BTVN (Buổi 2)

Buổi 3: Layout Design

BTVN 3

Buổi 4: Commercial Product Poster

BTVN 4

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

Bài tập cuối khóa

Xem bằng