Vũ Nguyễn Quỳnh Anh
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
290 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
18/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN BUỔI 2

2022-10-04 19:26:11 · 7 views

BTVN BUỔI 1

2022-09-30 10:06:52 · 51 views

BÀI CUỐI KỲ

2022-09-22 21:14:29 · 57 views

BÀI GIỮA KỲ

2022-09-15 22:33:50 · 47 views

BTVN BUỔI 3

2022-09-08 01:12:45 · 19 views

BTVN BUỔI 2

2022-09-07 00:22:03 · 74 views

BÀI TẬP BUỔI 1

2022-09-04 13:03:18 · 35 views

PS 93.101 SG
Photoshop
Giảng viên:
Trần Minh Quang
Trợ giảng:
Trần Minh Đạt
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /2

BTVN buổi 01

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 02

BTVN BUỔI 2

AI 92.101 SG
Illustrator
Giảng viên:
Thy Bảo
Trợ giảng:
Lê Trần Huyền Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Buổi 1

BÀI TẬP BUỔI 1

Buổi 2

BTVN BUỔI 2

Buổi 3

BTVN BUỔI 3

Buổi 5

BÀI GIỮA KỲ

Buổi 8

BÀI CUỐI KỲ

Bằng Giỏi
UI DANH SÁCH CHỜ SG
UI - UX
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0