Vũ Nguyễn Quỳnh Anh
Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
949 lượt
Số lượt thích
8 lượt
Số lượt Featured
6 lượt
Thành viên từ
18/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BCK

2022-12-16 18:05:41 · 163 views

BTGK

2022-12-07 11:10:18 · 135 views

BTVN3

2022-12-02 16:53:43 · 6 views

BTVN2

2022-11-29 11:32:17 · 18 views

BTVN1

2022-11-25 13:43:16 · 61 views

BÀI CUỐI KÌ

2022-10-29 14:59:12 · 47 views

BTVN B4

2022-10-14 18:46:21 · 31 views

BTVN BUỔI 2

2022-10-04 19:26:11 · 63 views

BTVN BUỔI 1

2022-09-30 10:06:52 · 57 views

BÀI CUỐI KỲ

2022-09-22 21:14:29 · 79 views

BÀI GIỮA KỲ

2022-09-15 22:33:50 · 62 views

BTVN BUỔI 3

2022-09-08 01:12:45 · 26 views

BTVN BUỔI 2

2022-09-07 00:22:03 · 159 views

BÀI TẬP BUỔI 1

2022-09-04 13:03:18 · 42 views

UI 95.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài tập về nhà buổi 1

BTVN1

Bài tập về nhà buổi 2

BTVN2

Bài tập về nhà buổi 3

BTVN3

Bài tập giữa khoá

BTGK

Bài tập cuối khoá

BCK

Xem bằng
PS 93.101 SG
Photoshop
Giảng viên:
Trần Minh Quang
Trợ giảng:
Trần Minh Đạt
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN buổi 01

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 02

BTVN BUỔI 2

BTVN buổi 04

BTVN B4

Bài Tập Cuối Kỳ

BÀI CUỐI KÌ

Xem bằng
AI 92.101 SG
Illustrator
Giảng viên:
Thy Bảo
Trợ giảng:
Lê Trần Huyền Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Buổi 1

BÀI TẬP BUỔI 1

Buổi 2

BTVN BUỔI 2

Buổi 3

BTVN BUỔI 3

Buổi 5

BÀI GIỮA KỲ

Buổi 8

BÀI CUỐI KỲ

Xem bằng