Trần Thu Thủy
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
92 lượt
Thành viên từ
22/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
ẤN PHẨM CUỐI KHÓA

2022-10-21 17:34:42 · 14 views

Poster cuối khóa

2022-10-19 18:47:37 · 26 views

BÀI GIỮA KHÓA

2022-10-12 17:31:44 · 32 views

BTVN2

2022-10-05 17:27:08 · 9 views

Trần Thu Thủy

2022-09-30 14:50:58 · 11 views

PS 93.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN 1

Trần Thu Thủy

BTVN 2

BTVN2

BTVN 4

BÀI GIỮA KHÓA

BTVN 6

Poster cuối khóa

BTVN 7

ẤN PHẨM CUỐI KHÓA

Xem bằng