Nguyễn Văn Khôi Nguyên
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
79 lượt
Thành viên từ
26/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Liên hệ
Kỹ năng
Hue Imperial City Design

2022-10-07 20:18:04 · 15 views

Menu Design

2022-10-07 19:49:27 · 30 views

Hue Imperial City Travelling

2022-09-30 15:40:20 · 34 views

PS 93.93 SG
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Tống Quỳnh Tiên
Trợ giảng:
Nguyễn Đặng Tuyết Trinh
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

Menu Design

Bài tập giữa kì

Bài tập cuối kì