Nguyễn Hồng Ngọc

@nguynngc416@gmail.com

Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
483 lượt
Số lượt thích
12 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
29/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BÀI CUỐI KÌ

2022-12-21 23:33:37 · 55 views

BÀI TẬP GIỮA KÌ FILM POSTER

2022-12-06 16:44:26 · 253 views

BÀI 3: MÀU SẮC

2022-12-01 21:57:42 · 45 views

Đố mn đây là con cá gì :3

2022-11-28 22:48:29 · 65 views

Me, myself

2022-11-23 22:06:41 · 65 views

PS 95.91 SG
Photoshop
Giảng viên:
Bùi Huệ Tâm
Trợ giảng:
Rosie
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

Me, myself

BÀI TẬP BUỔI 2

Đố mn đây là con cá gì :3

BÀI TẬP BUỔI 3

BÀI 3: MÀU SẮC

BÀI TẬP GIỮA KÌ

BÀI TẬP GIỮA KÌ FILM POSTER

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BÀI CUỐI KÌ

Xem bằng