Vũ Minh Hiếu
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
324 lượt
Thành viên từ
06/10/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Kỹ năng
Event Cải Tiến Sản Phẩm

2022-11-17 19:58:35 · 41 views

Sự kiện thuyết trình cải tiến sản phẩm tại công ty LOR Entertainmant

2022-11-14 23:41:03 · 88 views

BTVN Buổi 5

2022-11-09 22:59:13 · 27 views

My Phone

2022-11-08 09:22:02 · 22 views

gaming gear by Mhx

2022-11-02 12:18:22 · 44 views

BTVN Buổi 2

2022-10-28 14:57:37 · 53 views

BTVN Buổi 1

2022-10-26 17:18:37 · 49 views

PS 94.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BT buổi 1

BTVN Buổi 1

BT buổi 2

BTVN Buổi 2

BT buổi 3

gaming gear by Mhx

Bt buổi 4

My Phone

Bt buổi 5

BTVN Buổi 5

BTVN buổi 6

Sự kiện thuyết trình cải tiến sản phẩm tại công ty LOR Entertainmant

BTCK

Event Cải Tiến Sản Phẩm

Xem bằng