Đặng Phương Anh
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
85 lượt
Thành viên từ
28/10/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
highlands coffee poster

2022-11-16 00:53:14 · 29 views

PHAEN

2022-11-10 21:38:01 · 36 views

cắt ghép tự do

2022-10-30 02:20:48 · 20 views

PS 94.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN B1

cắt ghép tự do

BTVN B2

BTVN B3

PHAEN

BTVN B4

highlands coffee poster

BTVN B5

BTCK

Xem bằng