Trương Hồng Nhung
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
125 lượt
Thành viên từ
28/10/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Bài cuối khoá

2022-11-20 20:51:34 · 19 views

Bài giữa kỳ

2022-11-19 01:12:02 · 20 views

BTVN 3 - Magazine Cover

2022-11-10 19:25:59 · 45 views

BTVN 2 - Nhung Trương

2022-11-05 00:07:09 · 14 views

BTVN 1

2022-10-29 23:47:38 · 27 views

PS 94.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN B1

BTVN 1

BTVN B2

BTVN 2 - Nhung Trương

BTVN B3

BTVN 3 - Magazine Cover

BTVN B4

Bài giữa kỳ

BTVN B5

BTCK

Bài cuối khoá

Xem bằng