Tìm kiếm
Trần Bách Quỳnh Anh
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
417 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
30/01/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Liên hệ
Kỹ năng
CUỐI KÌ - VẼ MỘT TRANH KÍN

2023-04-03 17:57:16 · 153 views

TRẦN BẠCH QUỲNH ANH

2023-03-19 14:47:59 · 132 views

Trần Bạch Quỳnh Anh

2023-03-01 17:38:09 · 24 views

Trần Bạch Quỳnh Anh

2023-02-25 21:35:17 · 25 views

TRẦN BẠCH QUỲNH ANH

2023-02-22 21:01:10 · 26 views

Trần Bạch Quỳnh Anh

2023-02-19 11:48:51 · 5 views

Trần Bạch Quỳnh Anh

2023-02-18 14:58:54 · 17 views

Trần Bạch Quỳnh Anh

2023-02-11 20:14:16 · 35 views

DP 97.2 (Online) (Hà Nội)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Hồng Châu
Trợ giảng:
Trịnh Thanh Hà
Số buổi đã học: 11 /16
Số Topic đã hoàn thành: 8 /8

BTVN Buổi 1

Trần Bạch Quỳnh Anh

Bài tập buổi 2

Trần Bạch Quỳnh Anh

BTVN Buổi 3

Trần Bạch Quỳnh Anh

BTVN Buổi 4

TRẦN BẠCH QUỲNH ANH

BTVN Buổi 5

Trần Bạch Quỳnh Anh

BTVN Buổi 6

Trần Bạch Quỳnh Anh

Bài tập giữa kỳ

TRẦN BẠCH QUỲNH ANH

Bài tập cuối kỳ

CUỐI KÌ - VẼ MỘT TRANH KÍN

Bằng Giỏi