Nguyễn Quế Hương

1

Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
54 lượt
Thành viên từ
04/03/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2023-04-05 00:36:46 · 7 views

BTVN6

2023-04-01 00:21:18 · 17 views

BTVN4

2023-03-25 00:08:34 · 14 views

BTVN 3

2023-03-24 22:15:32 · 2 views

BTVN 2

2023-03-17 23:29:38 · 14 views

PS 98.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Đông Nguyên
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

Buổi 2: Collage Art

BTVN 2

Buổi 3: Layout Design

BTVN 3

Buổi 4: Commercial Product Poster

BTVN4

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

BTVN6

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

BTCK

Xem bằng