Vũ Nam Anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
.
Học tại
.
Dự án đã thực hiện
36 dự án
Số lượt xem
30823 lượt
Số lượt thích
60 lượt
Số lượt Featured
13 lượt
Thành viên từ
15/09/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BRANDING - BUỔI 5 - PACKAGING

2018-08-16 17:50:10 · 2098 views

BRANDING - BUỔI 4 - LOGO PHẦN 3

2018-08-10 16:14:16 · 790 views

Branding Buoi 3

2018-08-07 18:25:50 · 1608 views

BTVN - Branding Buoi 1

2018-08-04 12:53:45 · 1630 views

BTVN Fundamental Buoi 12

2018-07-09 19:53:04 · 1740 views

BTVN Fundamental Buoi 10

2018-07-05 19:19:09 · 1713 views

Bài tập nhóm Rượu Hàn Quốc

2018-06-30 17:36:53 · 848 views

BTVN Fundamental Buoi 7

2018-06-26 18:33:49 · 1681 views

BTVN Fundamental Buoi 6

2018-06-23 17:09:57 · 1784 views

BTVN Fundamental Buoi 5

2018-06-19 09:10:23 · 1093 views

BTVN FUNDAMETAL Buổi 4

2018-06-14 13:46:21 · 1956 views

Fundamental Buoi 3 BTVN

2018-06-12 18:28:26 · 1420 views

FUNDAMENTAL BTVN 2

2018-06-09 15:07:24 · 2193 views

[FUNDAMENTAL] BTVN BUỔI 1

2018-06-07 10:28:52 · 1608 views

BTVN InDesign Buoi 5

2018-05-24 17:07:33 · 1517 views

BTVN InDesign Buoi 4

2018-05-22 15:19:42 · 1744 views

BTVN InDesign Buoi 3

2018-05-19 16:07:00 · 190 views

BTVN InDesign Buoi 2

2018-05-17 08:30:00 · 173 views

BTVN InDesign Buoi 1

2018-05-14 19:33:08 · 266 views

BTVN Buoi 6

2018-04-26 10:17:47 · 138 views

Expressive Typography & Negative Space Typography

2018-04-23 10:47:33 · 265 views

Isometric House

2018-04-21 12:29:18 · 239 views

BTVN BUOI 3

2018-04-19 11:38:39 · 250 views

BTVN Illustrator Buoi 2

2018-04-17 11:02:12 · 190 views

Ngồi làm liền tù tì 6 tiếng liền :

2018-04-14 09:05:57 · 413 views

BTVN Buổi 6

2018-04-02 19:35:25 · 476 views

BTVN Buổi 5

2018-03-31 11:44:07 · 188 views

BTVN Buổi 4

2018-03-28 21:00:41 · 269 views

BTVN Buổi 3

2018-03-26 09:25:47 · 307 views

BTVN Buổi 2

2018-03-23 17:36:02 · 262 views

BTVN Buổi 1

2018-03-22 10:47:04 · 172 views

BTCK_VuNamAnh_Ai29.5

2017-11-05 10:03:26 · 294 views

VUNAMANH_BAITAP_AI29.5

2017-10-27 16:34:57 · 694 views

VuNamAnh_BTVN_AI29.5

2017-10-22 08:34:35 · 171 views

Vũ Nam Anh_BTVN_AI29.5

2017-10-17 17:22:34 · 258 views

Vũ Nam Anh_BTVN_AI29.5

2017-10-14 21:02:01 · 185 views

Thiết kế chuyên sâu 1.3
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /10
Số Topic đã hoàn thành: 31 /32

BTVN Photoshop Buổi 1

BTVN Buổi 1

BTVN Photoshop Buổi 2

BTVN Buổi 2

BTVN Photoshop Buổi 3

BTVN Buổi 3

BTVN Photoshop Buổi 4

BTVN Buổi 4

BTVN Photoshop Buổi 5

BTVN Buổi 5

BTVN Photoshop Buổi 6

BTVN Buổi 6

BTVN Photoshop Buổi 7

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 1

Ngồi làm liền tù tì 6 tiếng liền :

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 2

BTVN Illustrator Buoi 2

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 3

BTVN BUOI 3

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 4

Isometric House

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 5

Expressive Typography & Negative Space Typography

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 6

BTVN Buoi 6

[InDesign] BTVN B1 - Làm quen với InDesign

BTVN InDesign Buoi 1

[InDesign] BTVN B2 - Tạo hình & xử lý bố cục nâng cao

BTVN InDesign Buoi 2

[InDesign] BTVN B3 - Typography (P1)

BTVN InDesign Buoi 3

[InDesign] BTVN B4 -Typography (P2) & Màu sắc

BTVN InDesign Buoi 4

[InDesign] BTVN B5 - Kết hợp InDesign và các phần mềm bên ngoài

BTVN InDesign Buoi 5

[FUNDAMENTAL] BUỔI 1

[FUNDAMENTAL] BTVN BUỔI 1

BTVN B2

FUNDAMENTAL BTVN 2

[FUNDAMENTAL] BUỔI 3

Fundamental Buoi 3 BTVN

[FUNDAMENTAL] BUỔI 4

BTVN FUNDAMETAL Buổi 4

[FUNDAMENTAL] BUỔI 5

BTVN Fundamental Buoi 5

BTVN B6

BTVN Fundamental Buoi 6

[FUNDAMENTAL] BUỔI 7

BTVN Fundamental Buoi 7

[FUNDAMENTAL] BUỔI 9

Bài tập nhóm Rượu Hàn Quốc

BTVN B10

BTVN Fundamental Buoi 10

BTVN B12

BTVN Fundamental Buoi 12

BRANDING - BUỔI 2 - LOGO (PHẦN 1)

BTVN - Branding Buoi 1

BRANDING - BUỔI 3 - LOGO (PHẦN 1)

Branding Buoi 3

BRANDING - BUỔI 4 - LOGO (PHẦN 3)

BRANDING - BUỔI 4 - LOGO PHẦN 3

BRANDING - BUỔI 5 - PACKAGING

BRANDING - BUỔI 5 - PACKAGING

Thiết kế chuyên sâu 1.3
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /10
Số Topic đã hoàn thành: 31 /32

BTVN Photoshop Buổi 1

BTVN Buổi 1

BTVN Photoshop Buổi 2

BTVN Buổi 2

BTVN Photoshop Buổi 3

BTVN Buổi 3

BTVN Photoshop Buổi 4

BTVN Buổi 4

BTVN Photoshop Buổi 5

BTVN Buổi 5

BTVN Photoshop Buổi 6

BTVN Buổi 6

BTVN Photoshop Buổi 7

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 1

Ngồi làm liền tù tì 6 tiếng liền :

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 2

BTVN Illustrator Buoi 2

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 3

BTVN BUOI 3

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 4

Isometric House

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 5

Expressive Typography & Negative Space Typography

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 6

BTVN Buoi 6

[InDesign] BTVN B1 - Làm quen với InDesign

BTVN InDesign Buoi 1

[InDesign] BTVN B2 - Tạo hình & xử lý bố cục nâng cao

BTVN InDesign Buoi 2

[InDesign] BTVN B3 - Typography (P1)

BTVN InDesign Buoi 3

[InDesign] BTVN B4 -Typography (P2) & Màu sắc

BTVN InDesign Buoi 4

[InDesign] BTVN B5 - Kết hợp InDesign và các phần mềm bên ngoài

BTVN InDesign Buoi 5

[FUNDAMENTAL] BUỔI 1

[FUNDAMENTAL] BTVN BUỔI 1

BTVN B2

FUNDAMENTAL BTVN 2

[FUNDAMENTAL] BUỔI 3

Fundamental Buoi 3 BTVN

[FUNDAMENTAL] BUỔI 4

BTVN FUNDAMETAL Buổi 4

[FUNDAMENTAL] BUỔI 5

BTVN Fundamental Buoi 5

BTVN B6

BTVN Fundamental Buoi 6

[FUNDAMENTAL] BUỔI 7

BTVN Fundamental Buoi 7

[FUNDAMENTAL] BUỔI 9

Bài tập nhóm Rượu Hàn Quốc

BTVN B10

BTVN Fundamental Buoi 10

BTVN B12

BTVN Fundamental Buoi 12

BRANDING - BUỔI 2 - LOGO (PHẦN 1)

BTVN - Branding Buoi 1

BRANDING - BUỔI 3 - LOGO (PHẦN 1)

Branding Buoi 3

BRANDING - BUỔI 4 - LOGO (PHẦN 3)

BRANDING - BUỔI 4 - LOGO PHẦN 3

BRANDING - BUỔI 5 - PACKAGING

BRANDING - BUỔI 5 - PACKAGING

AI 29.5
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Khánh Linh
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN BUỔI 1

Vũ Nam Anh_BTVN_AI29.5

BTVN BUỔI 2

Vũ Nam Anh_BTVN_AI29.5

BTVN BUỔI 3

VuNamAnh_BTVN_AI29.5

BTVN giữa kì

VUNAMANH_BAITAP_AI29.5

BTCK

BTCK_VuNamAnh_Ai29.5