Tìm kiếm

Màu sắc ảnh hưởng đến cảm xúc chúng ta như thế nào?

Màu sắc và cảm xúc có mối liên kết gần gũi với nhau hơn chúng ta nghĩ. Màu ấm sẽ khơi gợi cảm xúc khác với màu lạnh cũng như cảm xúc của thiết kế dùng màu sáng và màu trầm. Tất cả phụ thuộc vào cách chúng ta áp dụng các hiệu ứng tâm lý của màu sắc vào thiết kế của mình.