Tìm kiếm
UI - UX 45.1
BTVN BUỔI 2

Redesign lại 2 màn hình có sử dụng các Elements đã học

Nguyễn Thị Băng Sương
Danh sách các bài đã nộp (7)
Hạn chót Hết giờ
Nguyễn Hoàng Nam

26-02-2019 · 513 views

Nam 0
0
BTVN buổi 2

26-02-2019 · 1061 views

ReDesign Screen App Thecoffeehouse

24-02-2019 · 471 views

E - Fun App Layout For Iphone 7 Plus | UX UI Session 2 Homework

26-02-2019 · 599 views

BT2_Lê Trí Nam

23-02-2019 · 609 views

2
0
BTVN B2: Design App với Slide Nav

23-02-2019 · 612 views

BTVN2

26-02-2019 · 463 views