AI 65.1
BTVN B3 - Typography

Sử dụng các công cụ liên quan đến Type để thực hiện ít nhất một tấm photo quotes nội dung bất kì.

Huyền Thanh
Danh sách các bài đã nộp (14)
Hạn chót Hết giờ
Nộp bài tập về nhà b3

06-09-2020 · 1762 views

BTVN B3

06-09-2020 · 754 views

Hong Linh

06-09-2020 · 1296 views

BTVN 3

06-09-2020 · 374 views

BTVN buổi 3

06-09-2020 · 787 views

Thanh Xuân

14-09-2020 · 1127 views

ngatiny

06-09-2020 · 1758 views

typo

07-09-2020 · 1500 views

Typo

07-09-2020 · 1438 views

Big dream

08-09-2020 · 611 views

Bài tập buổi 3

07-09-2020 · 1861 views

BTVN B3

04-09-2020 · 1392 views

Typography

05-09-2020 · 1822 views

btvn 03

06-09-2020 · 1324 views