Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN BUỔI 6] Thiết kế Poster ấn phẩm truyền thông
PS 87.11 (Offline)
[BTVN BUỔI 6] Thiết kế Poster ấn phẩm truyền thông

.

Nguyễn Mạnh Hùng
Danh sách các bài đã nộp (9)
Hạn chót Hết giờ
BTCK

14-05-2022 · 133 views

BTVN buổi 6

14-05-2022 · 21 views

poster mockup

14-05-2022 · 30 views

btck

14-05-2022 · 28 views

btck

14-05-2022 · 36 views

Train Hard, Work Smart

14-05-2022 · 36 views

BTVN

14-05-2022 · 13 views

Poster cuối kì

14-05-2022 · 97 views

BT bổ sung

17-05-2022 · 5 views