AI 88.7 (Offline)
[Buổi 8] Tổng kết

Nộp và nhận xét BTCK

Nguyễn Huy Minh
Danh sách các bài đã nộp (9)
Hạn chót Hết giờ
final-term

02-06-2022 · 101 views

BTCK - Infographic - Thành Đạt

03-06-2022 · 220 views

BTCK

03-06-2022 · 85 views

Bài cuối kì

07-06-2022 · 34 views

Caroll pyramid

07-06-2022 · 42 views

Bài cuối kỳ

10-06-2022 · 10 views

BTCK AI Inforgraphic

10-06-2022 · 8 views

Durian

10-06-2022 · 12 views

BTCK

13-06-2022 · 19 views