Trịnh Thành Đạt

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
624 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
05/04/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK - Infographic - Thành Đạt

2022-06-03 00:44:14 · 220 views

BTCK - Infographic - Thành Đạt

2022-06-01 19:14:21 · 33 views

BTGK - Thành Đạt

2022-05-25 19:19:53 · 17 views

BTVN buổi 3 - Thành Đạt

2022-05-20 02:14:02 · 35 views

BTVN buổi 2 - Thành Đạt

2022-05-18 00:12:10 · 102 views

BTVN buổi 1 - Thành Đạt

2022-05-13 09:24:54 · 35 views

BTCK - Thành Đạt - "Đời là chi?" exhibition

2022-05-06 17:41:51 · 71 views

BTVN buổi 6 - Thành Đạt - "Đời là chi?" exhibition

2022-05-03 22:30:03 · 29 views

BTVN buổi 5 - Thành Đạt

2022-04-29 19:18:23 · 11 views

Bài giữa kỳ - Thành Đạt

2022-04-26 16:31:58 · 40 views

BTVN buổi 3 - Thành Đạt

2022-04-22 00:36:13 · 7 views

BTVN buổi 2 - Thành Đạt

2022-04-21 22:38:03 · 12 views

BTVN buổi 1 - Thành Đạt

2022-04-21 22:35:55 · 12 views

AI 88.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

BTVN buổi 1 - Thành Đạt

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BTVN buổi 2 - Thành Đạt

[Buổi 3] Typography

BTVN buổi 3 - Thành Đạt

[Buổi 4] Màu sắc

BTGK - Thành Đạt

[Buổi 6] Infographic

BTCK - Infographic - Thành Đạt

[Buổi 8] Tổng kết

BTCK - Infographic - Thành Đạt

Xem bằng
PS 87.9 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BÀI TẬP BUỔI 1

BTVN buổi 1 - Thành Đạt

BÀI TẬP BUỔI 2

BTVN buổi 2 - Thành Đạt

BÀI TẬP BUỔI 3

BTVN buổi 3 - Thành Đạt

BÀI TẬP BUỔI 4

Bài giữa kỳ - Thành Đạt

BÀI TẬP BUỔI 5

BTVN buổi 5 - Thành Đạt

BÀI TẬP BUỔI 6

BTVN buổi 6 - Thành Đạt - "Đời là chi?" exhibition

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTCK - Thành Đạt - "Đời là chi?" exhibition

Xem bằng