Vũ Thu Huyền

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
19 dự án
Số lượt xem
420 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
17/02/2022
Lần cuối Online
25-05-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
final-term

2022-06-02 23:53:09 · 101 views

inforgraphic

2022-06-01 19:07:38 · 24 views

Birthday invitation

2022-05-25 12:25:48 · 66 views

typography

2022-05-20 10:43:27 · 21 views

flat illustrator

2022-05-18 19:08:07 · 9 views

BTVN 1

2022-05-13 16:17:29 · 14 views

BTCM

2022-05-06 23:11:03 · 23 views

BTCM

2022-05-05 15:31:05 · 11 views

Bìa

2022-04-27 23:19:40 · 12 views

BTVN4

2022-04-26 17:44:50 · 11 views

BTVN 3

2022-04-21 17:24:10 · 5 views

BTVN 2

2022-04-19 17:51:39 · 3 views

BT cuối kỳ

2022-04-18 00:26:34 · 71 views

Homework 1

2022-04-14 15:31:33 · 12 views

before - after

2022-04-07 21:13:32 · 3 views

Layout design

2022-04-03 23:30:03 · 10 views

roses are rosie

2022-03-29 20:57:04 · 10 views

cover magazine

2022-03-25 15:43:08 · 6 views

Picnic time

2022-03-20 13:05:55 · 8 views

AI 88.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

BTVN 1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

flat illustrator

[Buổi 3] Typography

typography

[Buổi 4] Màu sắc

Birthday invitation

[Buổi 6] Infographic

inforgraphic

[Buổi 8] Tổng kết

final-term

Xem bằng
ID 87.1 (Offline)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Đoàn Hương Quỳnh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN BUỔI 1

Homework 1

BTVN BUỔI 2

BTVN 2

BTVN BUỔI 3

BTVN 3

BTVN BUỔI 4

BTVN4

BTVN BUỔI 5

Bìa

BTVN BUỔI 6

BTCM

BTCM

BTCM

Xem bằng
AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 86.8 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Buổi 1

Picnic time

BTVN Buổi 2

cover magazine

BTVN Buổi 3

roses are rosie

BTGK

Layout design

BTVN Buổi 5

before - after

BTCK

BT cuối kỳ

Xem bằng