Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Hoàn thiện một Pokemon sử dụng các kiến thức đã học
3D 1.1
Hoàn thiện một Pokemon sử dụng các kiến thức đã học

Hoàn thiện một Pokemon sử dụng các kiến thức đã học

Hiếu Bùi
Danh sách các bài đã nộp (7)
Hạn chót Hết giờ
Bài tập buổi 10

15-08-2022 · 164 views

Victreebel

17-08-2022 · 195 views

BTVN buổi 10

17-08-2022 · 44 views

Snorlax

17-08-2022 · 185 views

Minun Pokemon

19-08-2022 · 129 views

[3D 1.1] Mouse Character Modeling

09-09-2022 · 274 views

Pokemon_poliwag

15-09-2022 · 52 views