Tìm kiếm
AE 92.3 (Offline) (Hà Nội)
Bài tập Cuối Kỳ

Chọn 1 trong 3 đề tài sau đó làm video ngắn khoảng 45s về chủ đề đã chọn

Nguyễn Văn Tiến
Danh sách các bài đã nộp (5)
Hạn chót Hết giờ
BTCK

01-10-2022 · 142 views

BTCK AE

02-10-2022 · 34 views

BTCM

02-10-2022 · 26 views

BT CUỐI KÌ: Ngã Tư Không Đèn | Kinetic Typography Lyrics Video

03-10-2022 · 290 views

BTCK

08-10-2022 · 9 views