AI 100.6 (Hà Nội)
[BTVN] - Buổi 2

Vẽ lại một bức ảnh có chủ thể ("Flat illustration" hoặc "Doodle on Photos")

Phạm Thị Thuý An
Danh sách các bài đã nộp (13)
Hạn chót Hết giờ
Bài tập buổi 2

12-05-2023 · 18 views

AI100.6_Mai Lâm_2

12-05-2023 · 39 views

BTVN b2

12-05-2023 · 40 views

BTVN 2 - Flat illustration

12-05-2023 · 49 views

BTVN 2

13-05-2023 · 14 views

#Yourname

13-05-2023 · 18 views

Varane

13-05-2023 · 10 views

bvn

13-05-2023 · 9 views

BTVN 2

13-05-2023 · 7 views

BTVN 2

13-05-2023 · 86 views

bài tập buổi 2

13-05-2023 · 14 views

btb2

13-05-2023 · 8 views

BTVN2

16-05-2023 · 14 views