Nguyễn Phương Chi

1

Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
351 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
17/02/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
bvn cuối kì

2023-05-28 00:04:27 · 10 views

bvn

2023-05-20 09:24:55 · 10 views

bvn

2023-05-13 01:45:27 · 9 views

BVN

2023-05-06 23:36:41 · 19 views

bvn

2023-04-02 10:21:47 · 144 views

bvn

2023-04-01 00:46:11 · 21 views

The Coffe House

2023-03-24 01:09:18 · 31 views

Ma Revue

2023-03-18 23:56:41 · 31 views

bvn2

2023-03-14 23:19:36 · 40 views

Đường Nhà Em

2023-03-11 21:42:25 · 36 views

AI 100.6 (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

[BTVN] - Buổi 1

BVN

[BTVN] - Buổi 2

bvn

[BTVN] - Buổi 3

[BTVN] - Buổi 4

bvn

[BTVN] - Buổi 5

bvn cuối kì

[BTVN] - Buổi 6

Xem bằng
UI - Danh sách chờ (Hà Nội)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 1-1 (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /1
AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
NewME Starter Pack HN
NewME Starter Pack
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 98.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Đông Nguyên
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

Đường Nhà Em

Buổi 2: Collage Art

bvn2

Buổi 3: Layout Design

Ma Revue

Buổi 4: Commercial Product Poster

The Coffe House

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

bvn

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

bvn

Xem bằng