BTVN buổi 2

2023-07-07 23:00:45 · 5 views

BTVN buổi 1

2023-07-07 18:10:53 · 4 views

BTVN

2023-06-10 02:15:54 · 11 views

BTVN

2023-06-10 01:06:07 · 6 views

BTVNCK

2023-06-01 22:10:52 · 28 views

BTCK

2023-06-01 22:09:57 · 1 views

Draft BTCK

2023-05-27 02:17:48 · 8 views

BTVN4

2023-05-20 01:18:10 · 15 views

BTVN3

2023-05-18 23:16:49 · 9 views

BTVN 2

2023-05-13 07:48:13 · 7 views

BTVN

2023-05-08 10:44:57 · 9 views

BTVN2

2023-04-15 15:44:32 · 15 views

BTVN

2023-04-15 15:43:44 · 9 views

BTVN

2023-04-14 23:26:22 · 3 views

BTVN1

2023-04-10 19:56:22 · 1 views

BTCK

2023-04-02 22:02:04 · 12 views

BTVN

2023-04-01 00:55:11 · 11 views

BTVN

2023-04-01 00:54:28 · 5 views

BTVN 4

2023-03-24 23:29:22 · 14 views

BTVN 3

2023-03-23 21:37:44 · 12 views

BTVN3

2023-03-18 21:36:07 · 16 views

BTVN 2

2023-03-17 20:49:27 · 18 views

Thế giới diệt vong

2023-03-11 21:18:53 · 19 views

PR 102.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

BTVN buổi 1

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

BTVN buổi 2

BÀI GIỮA KỲ

BÀI CUỐI KỲ

Xem bằng
AE 101.4 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

Bài Tập Buổi 1

BTVN

Bài Tập Buổi 2

BTVN

Bài Tập Buổi 3

Bài Tập Giữa Kỳ

Bài Tập Cuối Kỳ

Xem bằng
AI 100.6 (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /6

[BTVN] - Buổi 1

BTVN

[BTVN] - Buổi 2

BTVN 2

[BTVN] - Buổi 3

BTVN3

[BTVN] - Buổi 4

BTVN4

[BTVN] - Buổi 5

Draft BTCK

[BTVN] - Buổi 6

BTVNCK

Xem bằng
PP 1-1 (Hà Nội)
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 99.2 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

[BTVN] - Buổi 1

BTVN

[BTVN] - Buổi 2

BTVN2

[BTVN] - Buổi 4

[BTVN] - Buổi 5

[BTVN] - Buổi 6+7+8

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 98.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Đông Nguyên
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 8 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

Thế giới diệt vong

Buổi 2: Collage Art

BTVN 2

Buổi 3: Layout Design

BTVN3

Buổi 4: Commercial Product Poster

BTVN 4

Buổi 5: Graphic Poster

BTVN

Buổi 6: Poster cuối khóa

BTVN

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

BTCK

Xem bằng