Tìm kiếm
Vũ Như Quỳnh

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
7535 lượt
Thành viên từ
14/04/2018
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2018-06-29 20:34:14 · 682 views

BTVN buổi 7

2018-06-27 19:12:46 · 574 views

BTVN buổi 4

2018-06-20 12:46:16 · 657 views

BTVN buổi 3

2018-06-15 12:39:21 · 731 views

BTVN buổi 2

2018-06-13 12:38:07 · 649 views

BTVN buổi 1

2018-06-08 14:44:31 · 632 views

BTCK

2018-05-31 21:34:35 · 717 views

BTVN6

2018-05-29 21:35:49 · 1062 views

BTVN5

2018-05-25 00:46:05 · 638 views

BTVN4

2018-05-23 00:59:36 · 657 views

BTVN3

2018-05-17 23:33:53 · 160 views

BTVN2

2018-05-15 20:33:39 · 182 views

Nộp BTVN1

2018-05-09 19:25:37 · 194 views

AI 36.15 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Vũ Duy
Trợ giảng:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Buổi 1

BTVN buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN buổi 2

BTVN buồi 3

BTVN buổi 3

BTVN Buổi 4

BTVN buổi 4

LOGO BUỔI 7

BTVN buổi 7

BTCK

BTCK

PS 35.13 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Dương Thị Quản Hậu
Trợ giảng:
Nguyễn Huỳnh Vĩ Hòa
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN 1 - CẮT GHÉP CƠ BẢN

Nộp BTVN1

BTVN 2 - LAYOUT

BTVN2

BTVN 3 - POSTER CƠ BẢN

BTVN3

BTVN 4 - POSTER GIỮA KÌ

BTVN4

BTVN 5 - POSTER HOÀN CHỈNH

BTVN5

BTVN 6 - POSTER CUỐI KÌ

BTVN6

BTCK - BỘ ẤN PHẨM

BTCK