Nguyễn Minh Hạnh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - AJC
Dự án đã thực hiện
28 dự án
Số lượt xem
26364 lượt
Số lượt thích
42 lượt
Số lượt Featured
8 lượt
Thành viên từ
27/10/2018
Lần cuối Online
24-08-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN

2020-03-26 19:13:49 · 1006 views

Bài cuối môn

2020-03-12 09:37:39 · 1402 views

BTVN

2020-02-27 19:26:59 · 805 views

BTVN

2020-02-20 19:21:29 · 1302 views

BTVN

2020-02-18 19:17:57 · 851 views

BTVN

2020-02-11 18:59:45 · 905 views

BTVN

2020-01-16 20:54:03 · 1067 views

BTVN

2020-01-16 19:28:06 · 649 views

BTVN

2020-01-11 14:33:55 · 644 views

BTVN

2019-12-17 19:10:25 · 681 views

BTVN

2019-12-12 18:35:44 · 642 views

BTVN

2019-12-10 13:35:08 · 969 views

BTVN 3

2019-12-07 18:36:27 · 1036 views

BTVN 1

2019-12-05 17:49:30 · 787 views

BTVN 6

2019-11-28 18:08:52 · 879 views

BTVN buổi 5

2019-11-23 11:20:39 · 906 views

BTVN Buổi 3

2019-11-18 16:01:22 · 666 views

BTVN buổi 2 Collage - Remake lại Poster ca khúc mới của Min

2019-11-16 13:59:59 · 860 views

BTVN Buổi 2

2019-07-26 19:02:03 · 1007 views

BTVN buổi 2

2019-07-26 18:09:18 · 676 views

Bài tập buổi 5

2019-01-17 22:46:50 · 885 views

BTVN 3 - Typography

2019-01-11 15:37:17 · 782 views

Bài tập cuối kỳ

2018-11-23 17:21:28 · 826 views

Phác thảo bài cuối kỳ

2018-11-18 13:05:50 · 800 views

Bài tập buổi 4

2018-11-13 21:32:05 · 1092 views

Bài tập buổi 3

2018-11-09 13:52:30 · 1932 views

Bài tập 2

2018-11-06 22:44:38 · 994 views

Bài tập 2

2018-11-02 14:39:14 · 1313 views

Thiết kế chuyên sâu 13.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /10
Số Topic đã hoàn thành: 18 /28

PS I BTVN B1

PS I BTVN B2

BTVN buổi 2 Collage - Remake lại Poster ca khúc mới của Min

PS I BTVN B3

BTVN Buổi 3

PS I BTVN B4

PS I BTVN B5

BTVN buổi 5

PS I BTVN B6

BTVN 6

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 1

BTVN 1

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 2

BTVN 3

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 3

BTVN

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 4

BTVN

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 5

BTVN

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 6

FUNDAMENTAL l B1

BTVN

FUNDAMENTAL l B2

FUNDAMENTALS l B3

BTVN

THỰC HÀNH TRÊN LỚP

BTVN

BÀI TẬP TẾT

BTVN

FUNDAMENTAL 06

BTVN

FUNDAMENTAL 07

BTVN

FUNDAMENTAL 08

FUNDAMENTAL 09

BTVN

FUNDAMENTAL 10

FUNDAMENTAL 11

BÀI CUỐI MÔN

Bài cuối môn

[INDESIGN] BTVN1

[INDESIGN] BTVN 2

[INDESIGN] BTVN3

[INDESIGN] BTVN4

BTVN

ID 43.1
InDesign
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN 1 - Làm quen với InDesign

BTVN 2 - Bố cục căn bản

BTVN 3 - Typography (buổi 1)

BTVN 3 - Typography

BTVN 4 - Màu sắc

BTVN 5 - Bố cục nâng cao

Bài tập buổi 5

AI 41.4
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Vinh Hồ
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

Bài tập 2

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

Bài tập 2

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

Bài tập buổi 3

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

Bài tập buổi 4

[BUỔI 5 + 6] LOGO VÀ INFOGRAPHIC

Phác thảo bài cuối kỳ

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng