Nguyễn Minh Hạnh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - AJC
Dự án đã thực hiện
28 dự án
Số lượt xem
15730 lượt
Số lượt thích
40 lượt
Số lượt Featured
8 lượt
Thành viên từ
27/10/2018
Lần cuối Online
24-08-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN

2020-03-26 19:13:49 · 460 views

Bài cuối môn

2020-03-12 09:37:39 · 609 views

BTVN

2020-02-27 19:26:59 · 483 views

BTVN

2020-02-20 19:21:29 · 717 views

BTVN

2020-02-18 19:17:57 · 480 views

BTVN

2020-02-11 18:59:45 · 522 views

BTVN

2020-01-16 20:54:03 · 494 views

BTVN

2020-01-16 19:28:06 · 449 views

BTVN

2020-01-11 14:33:55 · 465 views

BTVN

2019-12-17 19:10:25 · 447 views

BTVN

2019-12-12 18:35:44 · 438 views

BTVN

2019-12-10 13:35:08 · 511 views

BTVN 3

2019-12-07 18:36:27 · 600 views

BTVN 1

2019-12-05 17:49:30 · 550 views

BTVN 6

2019-11-28 18:08:52 · 645 views

BTVN buổi 5

2019-11-23 11:20:39 · 486 views

BTVN Buổi 3

2019-11-18 16:01:22 · 426 views

BTVN buổi 2 Collage - Remake lại Poster ca khúc mới của Min

2019-11-16 13:59:59 · 474 views

BTVN Buổi 2

2019-07-26 19:02:03 · 463 views

BTVN buổi 2

2019-07-26 18:09:18 · 416 views

Bài tập buổi 5

2019-01-17 22:46:50 · 634 views

BTVN 3 - Typography

2019-01-11 15:37:17 · 483 views

Bài tập cuối kỳ

2018-11-23 17:21:28 · 613 views

Phác thảo bài cuối kỳ

2018-11-18 13:05:50 · 603 views

Bài tập buổi 4

2018-11-13 21:32:05 · 740 views

Bài tập buổi 3

2018-11-09 13:52:30 · 1056 views

Bài tập 2

2018-11-06 22:44:38 · 573 views

Bài tập 2

2018-11-02 14:39:14 · 893 views

Thiết kế chuyên sâu 13.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /10
Số Topic đã hoàn thành: 18 /28

PS I BTVN B1

PS I BTVN B2

BTVN buổi 2 Collage - Remake lại Poster ca khúc mới của Min

PS I BTVN B3

BTVN Buổi 3

PS I BTVN B4

PS I BTVN B5

BTVN buổi 5

PS I BTVN B6

BTVN 6

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 1

BTVN 1

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 2

BTVN 3

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 3

BTVN

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 4

BTVN

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 5

BTVN

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 6

FUNDAMENTAL l B1

BTVN

FUNDAMENTAL l B2

FUNDAMENTALS l B3

BTVN

THỰC HÀNH TRÊN LỚP

BTVN

BÀI TẬP TẾT

BTVN

FUNDAMENTAL 06

BTVN

FUNDAMENTAL 07

BTVN

FUNDAMENTAL 08

FUNDAMENTAL 09

BTVN

FUNDAMENTAL 10

FUNDAMENTAL 11

BÀI CUỐI MÔN

Bài cuối môn

[INDESIGN] BTVN1

[INDESIGN] BTVN 2

[INDESIGN] BTVN3

[INDESIGN] BTVN4

BTVN

ID 43.1
InDesign
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN 1 - Làm quen với InDesign

BTVN 2 - Bố cục căn bản

BTVN 3 - Typography (buổi 1)

BTVN 3 - Typography

BTVN 4 - Màu sắc

BTVN 5 - Bố cục nâng cao

Bài tập buổi 5

AI 41.4
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Vinh Hồ
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

Bài tập 2

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

Bài tập 2

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

Bài tập buổi 3

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

Bài tập buổi 4

[BUỔI 5 + 6] LOGO VÀ INFOGRAPHIC

Phác thảo bài cuối kỳ

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Bài tập cuối kỳ

Bằng Khá