Trịnh Thu Hà

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
84 lượt
Thành viên từ
07/11/2018
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Trịnh Thu Hà

2023-07-27 15:52:18 · 40 views

Thu Hà

2022-11-11 21:49:13 · 12 views

Trinh Thu Ha

2022-11-01 03:38:27 · 24 views

Trinh Thu Ha

2022-10-30 01:20:59 · 8 views

PP 103.2 (Offline) (Hà Nội)
PowerPoint
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN B1

Trịnh Thu Hà

[BTVN] - Buổi 2

[BTVN] - Buổi 3

BTVN B4

[BTVN] - Buổi 5

[BTVN] - Buổi 6+7+8

Skill Set (HN)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 94.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN B1

Trinh Thu Ha

BTVN B2

Trinh Thu Ha

BTVN B3

Thu Hà

BTVN B4

BTVN B5

BTCK

Xem bằng
PR - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh sách chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0