Vũ Thùy Dung

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
2091 lượt
Thành viên từ
26/02/2016
Kỹ năng
BTVN buoi 3

2019-04-26 08:57:02 · 692 views

BTVN Buổi 2

2019-04-23 19:18:17 · 865 views

Bài tập buổi 1

2019-04-18 20:57:32 · 534 views

UI - UX 47.1
UI - UX
Giảng viên:
Khánh Đinh
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN BUỔI 1

Bài tập buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN Buổi 2

BTVN BUỔI 3

BTVN buoi 3

BÀI TẬP GIỮA KỲ

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Photography
Giảng viên:
Son Pham
Trợ giảng:
Dũng Nguyễn
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Photoshop
Giảng viên:
Trần Thị Hương Giang
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0