Nguyễn An Khanh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
2686 lượt
Thành viên từ
20/09/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Caramel Macchiato

2020-10-24 15:22:20 · 218 views

infoGraphic draft

2020-10-15 22:49:33 · 253 views

Planche à roulette

2020-10-11 15:23:08 · 258 views

Strawberry and Cigarettes

2020-10-07 09:35:49 · 281 views

Red lips

2020-10-03 14:56:16 · 278 views

French Bulldog - Nguyễn An Khanh

2020-09-30 07:33:29 · 284 views

Husky - Nguyễn An Khanh

2020-09-30 07:31:17 · 275 views

Boston Terrier - Nguyễn An Khanh

2020-09-30 07:30:18 · 275 views

Doberman - Nguyễn An Khanh

2020-09-30 07:29:12 · 300 views

Night Forest - Nguyễn An Khanh

2020-09-30 07:28:11 · 264 views

AI 66.8
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN buổi 1

French Bulldog - Nguyễn An Khanh

BTVN buổi 2

Red lips

BTVN buổi 3

Strawberry and Cigarettes

BTVN buổi 4

Planche à roulette

BTVN buổi 5+6

infoGraphic draft

BTCK

Caramel Macchiato

Bằng Giỏi