Van Hong Trang

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hyatt Regency
Học tại
Bournemouth University
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
2204 lượt
Thành viên từ
05/04/2021
Lần cuối Online
27-11-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTGK

2022-06-05 21:20:17 · 2 views

cô gái

2022-03-30 13:33:16 · 1 views

Fruits

2022-03-27 17:10:17 · 2 views

Halloween party

2021-10-10 20:45:58 · 667 views

BTVN 5

2021-10-03 22:24:52 · 175 views

collage art + movie poster

2021-09-28 22:17:59 · 180 views

tạp chí

2021-09-23 22:10:02 · 379 views

BTVN 2

2021-09-21 21:56:40 · 156 views

BTVN1

2021-09-17 21:09:07 · 642 views

AI 86.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

[Buổi 1] Làm quen với Ai

Fruits

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

cô gái

[Buổi 3] Typography

[Buổi 4] Bài tập giữa kỳ

[Buổi 6] Infographic

[Buổi 8] Bài tập cuối kỳ

Xem bằng
PS 80.7 (Online)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

BTVN1

BTVN 2

BTVN 2

BTVN 3

tạp chí

BTVN 4

collage art + movie poster

BTVN 5

BTVN 5

BTCK

Halloween party

Xem bằng